EKOLOGIE

 

Dle zákona č. 125/97 O odpadech je firma Petr Duchek - CHEMSTAR oprávněna nakládat s nebezpečnými odpady.

Dle §4, odst.4 zákona č. 125/1997 Sb. a §2 vyhlášky č. 339/1997 Sb. je oprávněna jako pověřená osoba hodnotit tyto nebezpečné vlastnosti odpadů

 

1. Výbušnost

5. Schopnost odpadů uvolňovat při styku

se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny

2. Hořlavost

6. Ekotoxicitu

3. Oxidační schopnost

7. Následnou nebezpečnost

4. Tepelnou nestálost organických peroxidů 12. Radioaktivitu

 

Implementace vyhl. č. 338/97 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

Implementace vyhl č. 339/97 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů