CHEMSTAR

Ing. Petr Duchek, CSc.

Pod Vrchem 86

312 00 Plzeň

 

Tel. : 777 860 102

E -mail : chemstar@chemstar.cz