Implementace zákona č. 157/98 Sb.

O chemických látkách a přípravcích

 

Firma CHEMSTAR zajišťuje

 

Firma CHEMSTAR je autorizována dle hlavy VII zákona k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými ve smyslu §2, odst. 8 zákona jako látky

 

výbušné

oxidující

extrémně hořlavé

vysoce hořlavé

hořlavé

vysoce toxické

toxické

zdraví škodlivé

žíravé

dráždivé

senzibilující

karcinogenní

mutagenní

toxické pro reprodukci

nebezpečné pro životní prostředí